Theses 

Porovnání připravenosti obyvatel zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany a zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice v oblasti ochrany obyvatelstva s přihlédnutím k diferenciaci populace – Bc. Jiří KOLÁŘ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Jiří KOLÁŘ

Master's thesis

Porovnání připravenosti obyvatel zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany a zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice v oblasti ochrany obyvatelstva s přihlédnutím k diferenciaci populace

Comparison of inhabitants readiness from emergency planning zones Nuclear power plant Dukovany (Czech Republic) and Jaslovské Bohunice (Slovakia) in the area of population protection including influence of population differentiation

Anotácia: Dobrá připravenost obyvatel na mimořádnou událost způsobenou radiační havárií je důležitým předpokladem pro zvládnutí této situace, pro bezproblémový průběh opatření souvisejících s ochranou obyvatelstva a samozřejmě je důležitým předpokladem pro ochranu života a zdraví každého jedince. Lidé by si měli rizika mimořádných událostí uvědomovat, v rámci svých možností na ně být připraveni tak, aby byli schopni pomoci sobě i svým blízkým. Cílem této diplomové práce bylo provést průzkum připravenosti obyvatel zón havarijního plánování jaderných elektráren v České republice (Jaderná elektrárna Dukovany) a na Slovensku (Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice) na mimořádnou událost a posoudit, zda se tato připravenost v obou státech liší. Elektrárny v Dukovanech a Jaslovských Bohunicích byly pro výzkum zvoleny právě proto, že byly vybudovány a uvedeny do provozu ještě v době společného státu Čechů a Slováků. Pro práci byla stanovena hypotéza: Připravenost obyvatel na mimořádnou událost v zónách havarijního plánování jaderných elektráren v České republice a na Slovensku je na stejné úrovni. S přihlédnutím k diferenciaci populace byly samostatně vyhodnoceny odpovědi respondentů ve věkové kategorii 41-65 let. Teoretická část této práce je ve svém úvodu zaměřena na historický vývoj jaderných elektráren na území bývalého Československa a zabývá se výhodami a nevýhodami výroby elektrické energie pomocí štěpné reakce. Další část pojednává o bezpečnosti a bezpečném provozu jaderných elektráren. Je zde zmíněna mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí včetně příkladů havárií jaderných zařízení. V závěru teoretické části je uveden přehled legislativních předpisů vztahujících se k jaderné bezpečnosti a ochraně obyvatelstva v obou státech a přehled opatření týkajících se ochrany obyvatelstva při nastalé radiační havárii. Výzkumná část této práce byla zahájena formou dotazníkového šetření u obyvatel v obou zónách havarijního plánování. Polovina z celkových šestnácti otázek je vyhodnocena formou deskriptivní a matematické statistiky, odpovědi na zbývající otázky poukazují na chování, informovanost, připravenost a odlišné potřeby lidí v případě nouzového ukrytí a evakuace při mimořádné události způsobené radiační havárií v jaderné elektrárně. Hypotéza byla ověřována dvojvýběrovým parametrickým testováním. Prostřednictvím t-testu bylo prokázáno, že v připravenosti obyvatel obou zón havarijního plánování není statisticky významný rozdíl. Hypotéza byla tedy přijata. Použitím testu dobré shody bylo zjištěno, že empirické rozdělení u obou výběrových statistických souborů lze nahradit normálním rozdělením, takže lze obě empirické křivky nahradit Gaussovou křivkou. Dílčí výzkum byl zaměřen na věkovou kategorii 41-65 let. I zde byla prokázána neparametrickým testováním normalita u obou výběrových statistických souborů. Rovněž aplikace dvojvýběrového parametrického testování potvrdila, že připravenost obyvatel této věkové kategorie se v obou zónách neliší. Jednotlivé odpovědi byly zaznamenány graficky a v diskuzi byly okomentovány rozdíly a specifika zejména s ohledem na odlišné znalosti, chování a specifické požadavky lidí v případě evakuace. V souvislosti s výsledky naměřenými v jednotlivých zónách havarijního plánování by bylo vhodné uvážit, zda by místo zjištěného normálního rozdělení připravenosti nemělo být naměřeno jiné, například Poissonovo rozdělení, které by svědčilo o lepší připravenosti na mimořádné události. Důležitá je edukace a osvěta takovou formou, která vzbudí zájem obyvatel žijících v zónách havarijního plá

Anotácia: nování o danou problematiku.

Abstract: Superior readiness of the inhabitants for the emergency situation caused by radiation accident is a very important condition for managing these situations, further for trouble-free adoption of measures related to the protection of life and health for each individual. Persons should be conscious of the hazard of emergency situations and within oneself be prepared to help themselves and each other. The objective of this master thesis is to examine the readiness of the inhabitants of the emergency planning zones of the Nuclear power plants in Czech Republic (Dukovany NPP) and in Slovakia (Jaslovské Bohunice NPP) to the emergency situation and to assess, if the readiness in both countries differs. The Nuclear power plants in Dukovany and in Jaslovské Bohunice were chosen for the particular reason, that both facilities were constructed and put into operation at the time of existence of the common state of Czech and Slovaks. The starting point is a working thesis that the readiness of the inhabitants for managing the emergency situation in the planning zones of the Nuclear power plants in Czech Republic and in Slovakia was on the same level. Considering the population differentiation, I analysed separately the answers of respondents in the age group of the 4165 year old. Theoretical part of my thesis initially focuses on the historical development of Nuclear power plants on the territory of the former Czechoslovakia and deals with the advantages and disadvantages of the production of electricity in a fission reaction. The other part deals with safety and operational security of the Nuclear power plants. Here is mentioned the International Nuclear and Radiological Event Scale, including the examples of nuclear facilities accidents. At the conclusion of the theoretical part is a survey of legislative regulations concerning the nuclear safety and protection of the population in both countries and a survey of measures concerning protection of the population in the event of radiation accident. The experimental part of my thesis started in form of questionnaire inquiry by the inhabitants of both emergence planning zones. Half of the 16 questions in total is analysed by the means of descriptive and mathematical statistics, the answers to the other questions refer to behavior, informedness, readiness and differing needs of individuals in case of emergency shelter in place or evacuation from the actual occurrence of radiation accident. The hypothesis was verified by applying the two-selective parametric testing. By means of the t-test it could be proved, that there is no statistically significant difference between the inhabitants readiness in the both emergence planning zones. The hypothesis was therefore accepted. By applying the chi-square test it was elicited, that the empirical distribution of both selective statistical sets can by replaced by a normal distribution, both empirical curves can by therefore replaced by a Gauss curve. This partial research focuses on the age group of the 41-65 year old. Also in this case could be proved by means of chi-square test the normality of both statistical sets. Also the application of two-selective parametric testing approved, that the readiness of the population of the age group under investigation do not vary in the both zones. The particular answers were recorded graphically and in the following discussion were commented the differences and specifics with regard to the differing knowledge, behavior and specific requirements of the people in case of evacuation. In context of the results measured in the particular zones of accident planning it could be useful to consider, if in place of the normal distribution of readiness not another for example the Poisson distribution - would be more suitable, that could possibly testify better readiness for emergency accidents. Very important role plays enlightenment and education in such form that will arouse interest in the given problems in the population

Kľúčové slová: zóna havarijního plánování, mimořádná událost, radiační havárie, ochrana obyvatelstva, evakuace, připravenost obyvatelstva.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015
  • Zverejniť od: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43409 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KOLÁŘ, Jiří. Porovnání připravenosti obyvatel zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany a zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice v oblasti ochrany obyvatelstva s přihlédnutím k diferenciaci populace. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 3. 2019 11:10, 13. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz