Theses 

Stravování a zdravá výživa lidí ve fitness centrech – Bc. Adéla Staňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Bc. Adéla Staňková

Bakalářská práce

Stravování a zdravá výživa lidí ve fitness centrech

Catering and healthy diet of people in fitness centers

Anotace: Bakalářská práce pojednává o stravování a zdravé výživě lidí, kteří navštěvují zařízení fitness. V práci byly zhodnoceny tři hypotézy. První hypotéza se týkala předpokladu, že lidé, kteří navštěvují fitness a wellness zařízení se převážně stravují zdravě a pravidelně cvičí. Druhá hypotéza se týkala věku návštěvníků fitness center, kdy předpokladem bylo, že tato zařízení navštěvují především lidé mladšího věku. Třetí hypotéza vycházela z předpokladu, že návštěvníci fitness zařízení využívají možnosti potravinových doplňků. Z dotazníkových šetření a konzultacemi s výživovými odborníky vyplynulo, že první hypotéze byla potvrzena, lidé, kteří navštěvují fitness a wellness centra pravidelně, se stravují zdravě a pravidelně cvičí. Druhá hypotéza byla též potvrzena, většina klientů fitness center je mladší 26 let. Třetí hypotéza se nepotvrdila. Většina návštěvníků fitness center dává přednost jiné formě doplnění potřebných živin a energie. Při zpracování praktické části jsem vycházela i z osobní zkušenosti, jsem pravidelným návštěvníkem fitness i wellness a v minulosti jsem využila služeb jak výživového poradce, tak i osobního trenéra. V návrhové části bylo navrženo řešení pro zvýšení zájmu o pravidelné návštěvy fitness center staršími osobami, snížení cen a jiná forma propagace nabídek fitness center. Déle bylo navrženo snížení ceny u potravinových doplňků, služeb osobních trenérů a výživových poradců. Tyto návrhy by určitě pomohly k většímu zájmu o zdravou výživu a pravidelný pohyb a tím by došlo k celkovému zlepšení zdravotního stavu celé populace.

Abstract: Bachelor essay deals with eating and healthy food/nutrition of people attending fitness facilities. In this work were evaluated three assumptions. The first hypothesis relates to the assumption that people who attend fitness and wellness facility mainly eat healthy food and exercising regularly. The second hypothesis relates to the age of fitness centers visitors, where the assumption was that these facilities are mainly visited by younger people. The third hypothesis was based on the assumption that visitors who comes to fitness use the dietary food supplements. From surveys and consultations with nutrition experts resulted that the first hypothesis was confirmed. The people who attend regularly fitness and wellness centers, together eat healthier and regularly exercise. The second hypothesis was also confirmed, most clients of fitness centers are younger than 26 years. The third hypothesis was not confirmed. The most visitors of fitness centers prefer another form of adding the necessary nutrition and energy. In the proposal it has been suggested solution for older population that would increase the interest to visit fitness center regularly, through price reductions and other forms of promotion offers. It was also proposed to reduce the price of food supplements, services of personal trainers and nutrition advisors. These suggestions would certainly help to increase interest in healthy eating/food and the regular exercise, and thus there would be a general improvement in the health status of the population.

Klíčová slova: doplňky stravy, fitness, pohyb, pravidelnost, strava, zdravá výživa Food supplements, exercise, regularly, eating, healthy food

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 15:38, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz