Vojtěch Sokol

Master's thesis

Metoda konečných prvků pro rovnice povrchového proudění

A Finite Element Method for Shallow Water Equations
Abstract:
Tato práce se zabývá numerickým řešením Saint-Venantových rovnic, které popisují proudění vody v říčních tocích, metodou konečných prvků (MKP). Rovnice odvodíme z druhého Newtonova zákona a zákona zachování hmoty. MKP diskretizace bude provedena pro lineárně-konstantní a kvadraticko-lineární prvky. Diskretizací dostaneme soustavu nelineárních algebraických rovnic, které dále řešíme Newtonovou metodou …more
Abstract:
This thesis deals with numerical solution of Saint-Venant equations, which describes water flow in rivers, by finite element method (FEM). Equations will be derived from second Newton law and law of mass conservation. FEM discretisation will be done using quadratic-linear and linear-constant elements. After discretisation we get system of nonlinear algebraic equations. For their solution we use Newton …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Dalibor Lukáš
  • Reader: Marie Sadowská

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika