Šárka Zvonařová

Diplomová práce

Prach - analýza jeho vlivu na životní prostředí, zdraví člověka a ekonomiku

Airborn Dust - Impact Analysis for Environment, Human Health, and Economics
Anotace:
Předložená práce pojednává o výskytu prachových částic v ovzduší, zejména v regionu Ústeckého kraje. V jednotlivých kapitolách této práce jsou shrnuty poznatky o základních charakteristikách prachových částic, jejich zdrojích, emisních a imisních limitech, stručně je přiblížena problematika výskytu prachových částic v ovzduší z hlediska České republiky a Evropy. Rovněž jsou v této práci uvedeny vlivy …více
Abstract:
The presented work deals with dust particle occurrence in the air atmosphere, especially in the Usti Region. The individual chapters of this work summarize the knowledge on basic characteristics of dust particles, their sources, emission and air pollution limits, in brief there are presented problems of air dust particle occurrence from the point of the Czech Republic and Europe. This work provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Vojtech Dirner
  • Oponent: Josef Dlouhý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin