Theses 

Mechanismy na pozadí vytváření psychologických znalostí a dovedností u příslušníků policie: případová studie obdobných kurzů u Policie České republiky a Slovinské policie – Bc. Radek Řičánek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radek Řičánek

Diplomová práce

Mechanismy na pozadí vytváření psychologických znalostí a dovedností u příslušníků policie: případová studie obdobných kurzů u Policie České republiky a Slovinské policie

The mechanisms of psychological education of police personnel: Case study of similar courses at the police of the Czech Republic and Slovenia

Anotace: Téma práce představují sociálně-psychologické dovednosti u policejného personálu. Práce zkoumá podmínky tvorby vybrané výseče výuky s psychologickou tematikou u státní policie České republiky a Slovinska s důrazem na prozkoumání českého případu. Poznatky jsou získané kvalitativními postupy na základě deseti rozhovorů a dvou pozorování během různých fází výzkumu a znázorněny v podobě zjištěných mechanismů. Cíl výzkumu představuje široké porozumění problému a implikuje využitelnost pro praxi. Východiskům práce a použité metodologii se věnuje první část textu. Druhá část práce objasňuje jednotlivé koncepty, podmiňující potřebnost zkoumané výuky, jsou zde pojmenována specifika policejního prostředí a konceptualizace použití síly. Následující část obsahuje psychologickou teorii, využívanou pro policejní potřeby ve zkoumaných kurzech. Čtvrtá část textu je věnována případovým studiím s cílem vnitřního i vzájemného srovnání, následuje zachycení zjištěného do podoby konceptů a mechanismů. Pátá část textu doplňuje výzkumný design o pohled do policejní práce ve výkonu služby a je věnována propojení zjištěných mechanismů a diskuzi. Zjištěné poznatky jsou mj. shrnuty v podobě doporučení pro praxi.

Abstract: The topic of the thesis is socio-psychological skills of the police personnel. The paper examines the conditions of forming selected segment of psychological education at the Police of the Czech Republic and Police of Slovenia while emphasizing studying the Czech case. The findings are obtained through qualitative method on the basis of ten interviews and two observations during different phases of the research and they are depicted in the form of ascertained mechanisms. The aim of the work is broad understanding of the issue and it implies applicability in practice. The basis of the thesis and the used methodology are covered in the first part of the paper. Second part clarifies the particular concepts that determine the need of the researched part of education, the specifics of police environment as well as conceptualisation of usage of force. The consequent part deals with psychological theory that is being used for the purposes of the police in the given courses. The fourth part of the text is dedicated to case studies with the aim of inner as well as mutual comparison which is followed by capturing the discovered into the form of the concepts and mechanisms. The fifth part adds the point of view of practical police work and it is dedicated to interlinking the ascertained mechanisms and also to discussion. Additionally, the conclusions are summarised in the form of recommendations for practice.

Klíčová slova: zjišťování mechanismů, policejní vzdělávání, odborná příprava, transakční analýza, řešení konfliktů, psychologie, měkké dovednosti, sociální dovednosti, komunikace, mechanisms, process-tracing, police education, basic training, transactional analysis, conflict resolution, psychology, soft skills, communication

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:06, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz