Theses 

Zhodnocení vlivu hodnotových ukazatelů na tvorbu hodnoty vybraných českých firem – Martin Popp

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Martin Popp

Master's thesis

Zhodnocení vlivu hodnotových ukazatelů na tvorbu hodnoty vybraných českých firem

Evaluation of the Influence of Value Indicators on the Value Creation of Selected Czech Companies

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlivu vybraných hodnotových ukazatelů na změnu hodnoty společnosti. Analyzováno je 10 vybraných společností obchodovaných na Pražské burze cenných papírů. V práci je zhodnocen vliv ukazatelů EVA a SVA na změnu hodnoty společnosti. Nejprve je vztah hodnocen grafickou analýzou, následně Pearsonovým, Spearmanovým a Kendallovým korelačním koeficientem, a také pomocí lineární regrese. Pro většinu firem nebyl zjištěn vztah mezi vybranými ukazateli a změnou hodnoty.

Abstract: The diploma thesis is focused on evaluation of influence of selected value indicators on the change of company value. There are analyzed 10 selected companies traded on the Prague Stock Exchange. This thesis evaluates the impact of EVA and SVA indicators on the change in company value. First, the relationship is evaluated by graphical analysis, followed by the Pearson, Spearman and Kendall correlation coefficients, as well as linear regression. For most companies, the relationship between the selected indicators and the change in value was not found.

Keywords: Ekonomická, přidaná, hodnota, Shareholder, value, added, Tržní, Pearsonův, korelační, koeficient, Kendallovo, tau, Spearmanovo, rhó, Metoda, nejmenších, čtverců

Keywords: Economic, value, added, Shareholder, Market, Pearson's, correlation, coefficient, Kendall's, tau, Spearman's, rho, Least, square, method

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2018
  • Supervisor: Petr Gurný
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 24/6/2019 15:48, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz