Markéta Bouchalová

Diplomová práce

Studium kinetiky biosorpce Cr(VI) na peckách broskví (Prunus persica)

Study on Kinetics of Biosorption of Cr(VI) on the on Peach Stones (Prunus persica)
Anotace:
V předložené diplomové práci se zabývám adsorpční kinetikou pecek broskví (Prunus persica). V práci je popsána aplikovaná metodika při zrnitostní, tepelné a chemické úpravě zvoleného biosorbentu. Na aktivaci biosorbentu byl použit roztok kyseliny chlorovodíkové o koncentracích 0,01 mol/l, 0,1 mol/l a 1 mol/l. Největší sorpční schopnost q, kterou jsem určila na základě studia kinetiky procesu biosorpce …více
Abstract:
In my diploma thesis I deal with adsorption kinetics of peach stones (Prunus persica), using methods involving grain size, thermal and chemical treatment. To activate the sorbent, hydrochloric acid of concentrations 0,01 mol/l, 0,1 mol/l and 1 mol/l was used. The best sorption ability q based on experiments has been demonstrated by using fraction 1-2 mm which has been activated by hydrochloric acid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Michal Rásocha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava