Theses 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků v kulturní organizaci - případová studie – Bc. et Bc. Renata Petříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. et Bc. Renata Petříková

Diplomová práce

Vzdělávání a rozvoj pracovníků v kulturní organizaci - případová studie

Education and Development of Employees in Cultural Organization - a Case Study

Anotace: Předkládaná práce se snaží prozkoumat možnosti a způsoby vzdělávání a rozvoje pracovníků v konkrétní kulturní organizaci. Jako teoretický rámec si volí poznatky z oblasti personálního managementu, který je také hlavním vodítkem pro tvorbu výzkumných nástrojů v empirické části. Zde je jako výzkumný design zvolena případová studie dané organizace a její kvalitativní techniky: vedle pozorování se jedná zejména o rozhovory (nestrukturované i polostrukturované) a obsahovou analýzu dokumentů. Po zpracování dat kódováním výroků a informací k dané problematice vyvstává šest tematických okruhů, jež odhalují výzkumná zjištění. Jejich shrnutím dostává čtenář ucelenou představu o způsobu provádění vzdělávání a rozvoje ve vybrané kulturní organizaci. Za největší problém organizace v přístupu k dané problematice je označena nesystematičnost vzdělávacích aktivit pracovníků (netýká se vzdělávání požadovaného zákonem). Na toto zjištění navazuje poslední část hlavní stati práce, tedy část návrhů a doporučení, kde je navržen a konkrétními kroky popsán plán systematického vzdělávání pro danou organizaci, přičemž jednotlivé fáze plánu jsou ilustrovány modelovým hypotetickým příkladem jazykového vzdělávání.

Abstract: This thesis tries to explore ways of training and development of employees in a specific cultural organization. As a theoretical framework we have chosen personnel management, which is also the guiding principle for the making research tools in the empirical part. As a research design we have chosen case study of the organization and its qualitative techniques: in addition to observing are particular interviews (semi-structured and unstructured) and document analysis. After processing the data through coding statements six thematic areas raise and reveal research findings. Their summary gets the reader an integrated idea of implementation learning and development in the cultural organization. The main problem in the organization to the issue was marked as non systematic approach to educational activities (not for the training required by law). The last part of the paper is based on this finding (a part of proposals and recommendations), where a project of systematic training for the organization is designed, and concrete steps are described. Each phase of the project is illustrated by a hypothetical example of language training.

Klíčová slova: personální management, lidské zdroje, vzdělávání a rozvoj pracovníků, kulturní organizace, personnel management, human resources, education and development of employees, cultural organization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 03:52, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz