Theses 

Osvojení se zaměřením na udělení souhlasu k osvojení – Anna NEUMANNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Anna NEUMANNOVÁ

Diplomová práce

Osvojení se zaměřením na udělení souhlasu k osvojení

An Adpotion focusing on Consent to Adoption

Anotace: Tématem diplomové práce je Osvojení se zaměřením na udělení souhlasu k osvojení, kde se autorka zaměřuje především na právní úpravu v oblasti práva rodinného, týkající se osvojení nezletilých, konkrétně na problematiku udělování souhlasu k tomuto osvojení, jako jednu ze stěžejních a základních podmínek osvojení. Práce je strukturována do pěti kapitol. V první kapitole je nastíněna současná právní úprava institutu osvojení, tedy úprava základních pojmů, druhů a výchozích podmínek, které je potřeba kumulativně naplnit pro úspěšné dokončení tohoto procesu. Druhá kapitola se věnuje již samotnému souhlasu k osvojení nezletilého. V jednotlivých podkapitolách jsou individuálně vymezeny konkrétní osoby, které jsou k udělení souhlasu k osvojení nezletilého samostatně oprávněny. Třetí kapitola přibližuje problematiku odvolání již učiněného souhlasu k osvojení nezletilého, neboť samotné jeho udělení by z různých příčin nemělo být striktně absolutním a konečným rozhodnutím k tomu oprávněné osoby. Čtvrtá kapitola diplomové práce upravuje výjimky z pravidla nutnosti a nezbytnosti souhlasu rodiče k osvojení jejich nezletilého dítěte, které mohou být dány jednak objektivně, okolnostmi nastalými bez přímého zavinění rodiče, a jednak subjektivně v podobě zjevného nezájmu. Poslední kapitolu autorka věnuje obecné, s účinností nového občanského zákoníku nově zavedené, právní úpravě osvojení zletilého, u kterého rozlišujeme dva typy, jimiž je osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého a osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého a rovněž obrací pozornost na osoby oprávněné k udělení souhlasu s tímto osvojením. Diplomová práce nabízí povrchové, avšak komplexní shrnutí současné právní úpravy týkající se osvojení, ukazuje na její případné nedostatky a kriticky se snaží zhodnotit možné problematické situace.

Abstract: The topic of this diploma thesis is "An Adoption focusing on Consent to Adoption". The author focuses mainly on the legislation in the family law, especially adoption of child and problems with the consent to adoption of child and its basic conditions. The diploma thesis is divided into five chapters. In the first on ethere is shown nowadays legislation of the institution of the adoption which means the legislation of the basic rules and conditions which have to be fulfilled. The second chapter deals with the consent to the adoption of child itself. There are some sub-chapters where special individuals important for the consent are given. The third chapter gives closer look on the problem of the appeal of the consent to the adoption of child because the consent itself shouldn´t be absolute and final. The fourth chapter of this thesis edits exception about the parental agreement to this adoption of child which can be given objectively becouse of circumstances or subjectively by visible lack of any interest. The last chapter is about general legislation of the consent to the adoption of adult that is similar to adoption of child and adoption of adult that is not similar to adoption of child and it even deals with people needed for this. The diploma thesis gives surfaced but complexed summary of nowadays legislation considering adoption, shows its lacks and tries to deal with some problematic situations.

Klíčová slova: Osvojení, Rodina, Rodinné právo, Souhlas k osvojení, Osvojení nezletilého, Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého, které není obdobou nezletilého, Osvojenec, Osvojitel, Rodič osvojence, Nejlepší zájem

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=223078 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

NEUMANNOVÁ, Anna. Osvojení se zaměřením na udělení souhlasu k osvojení. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz