Petra Bastová

Bakalářská práce

Charakteristika interního auditu dle normy IFS FOOD (International Featured Standard) v porovnání s certifikačním auditem

Characteristics of Internal Audit by the IFS FOOD Compared with the Certification Audit
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zaznamenání postupů a celkového výstupu interního auditu ve firmě ALTIN JM GROUP s.r.o. s porovnáním s výstupem certifikačního auditu dle normy IFS Food a poskytnout návrh na zlepšení. První část bakalářské práce je zaměřena na teoretický popis obecného procesu interních auditů, jejich postavení, účel, cíle, rysy auditora a základní kroky při auditování. V další kapitole …více
Abstract:
The objektive of this bachelor thesis is documenting procedures and total output of internal audit in the company ALTIN JM GROUP Ltd. comparing the output of the certification audit according to IFS Food and provide suggestions for improvement. First part of the bachelor thesis focuses on theoretical aspects of internal auditing as well as its position, purpose, objectives, features of Auditor and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Zdenka Hofbruckerová
  • Oponent: Radka Lomnančiková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti