Mgr. Marta Valentová

Master's thesis

Minimální preventivní program na základní škole a speciálních zařízeních

Minimum preventive programme on basic schools and special schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou zhodnocení stavu primární prevence závislostí na návykových látkách v základních školách a speciálních zařízeních. Byla provedena analýza nestandardizovaného dotazníkového šetření školských zařízení kvantitativní metodou. Cílem diplomové práce byl návrh metodiky, která se věnuje tématu Prevence vybraných sociálně patologických jevů v rámci školních i mimoškolních …more
Abstract:
Theme of the thesis is question of evaluation of dependence on habit-forming drugs at basic schools and special schools. Analysis of non-standardized questionnaire investigation of educational institutions has been accomplished by means of quantitative method. The aim of the thesis is to suggest methodology with respect to the theme Preventive programme of social-pathological events within the scope …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2008
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta