Petr Kolman

Disertační práce

Technicko-ekonomické posouzení náhrady kontinuální technologie při povrchovém dobývání hnědouhelných ložisek.

Techno-Economic Assessment of Compensation Continuous Technology for Surface Mining of Lignite Deposits
Anotace:
Doktorská disertační práce je zaměřena na potřebnost primárního energetického zdroje – hnědého uhlí v České republice a na možnost řešení jeho potřeb na lomu Československá armáda i přes současnou platnost Usnesení vlády č. 444 z roku 1991. Stěžejním výchozím pokladem je aktualizace Státní energetické koncepce, která má defino-vat budoucí energetický mix a tím i potřeby hnědého uhlí. Tato byla završena …více
Abstract:
This doctoral thesis examines the necessity of a primary energy source, brown coal, in the Czech Republic and the option to satisfy this demand by quarrying at the Československá armáda Surface Mine (the ČSA Surface Mine) despite the current applicability of Govern-ment Resolution No 444/1991. The National Energy Policy update, which is to specify the future energy mix, and therefore also the demand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 2. 2017
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Václav Kryl, Jan Drenda, Pavel Prokop

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava