Adam Chyla

Bakalářská práce

Systémové řízení BOZP jako základ efektivního řízení bezpečnostních rizik v podniku

OSH System Management as Basis of Effective Management of Safety Risks in a Company
Anotace:
Cílem práce je posouzení výhod systémového řízení BOZP v podniku, které plní funkci nástroje pro řízení rizik. Pouhé zavedení systému řízení BOZP nestačí ke snížení úrazovosti či zvýšení efektivity práce. Je nutné zavést systém řízení BOZP, který je založen na neustálém zlepšování.
Abstract:
The aim is to evaluate the advantages of OSH management system in the company, which performs as a tool for risk management. The mere introduction of OSH management system sufficient to reduce injuries or increase efficiency of work. It is necessary to introduce OSH management system, which is based on continuous improvement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Jiří Vala
  • Oponent: Vojtěch Machnik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava