Jiří Horáček

Master's thesis

Modelování úniků a výbuchů uhlovodíků

Modeling of Leaks and Hydrocarbon Explosions
Abstract:
Hodnoty výbuchových parametrů jsou v současnosti publikovány hlavně za standardních laboratorních podmínek (20 °C a 101 kPa dle IUPAC). V této diplomové práci jsou prezentovány maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku, deflagrační index a laminární rychlost odhořívání směsi propan-vzduch v maximálním rozmezí koncentrací 2,0-10,5 obj. % změřených při teplotách 10 °C, 20 …more
Abstract:
Explosion parameters have been currently published mainly under standard laboratory conditions (20 °C and 101 kPa according to IUPAC). In this paper, maximum explosion pressure, maximum explosion pressure rise rate, deflagration index and laminar burning velocity of propane-air mixture in the maximum flammable range concentrations of 2,0-10,5 % vol. measured at 10°C, 20°C, 100°C and atmospheric pressure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Jan Skřínský
  • Reader: Aleš Bernatík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava