Rostislav Kutal

Diplomová práce

Kategorizace pracovišť obloukového svařování na základě intenzity UV záření

Categorization of Arc Welding Workplaces According to the UV Radiation Intensity
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce na svařovacích pracovištích v souvislosti s intenzitou ultrafialového záření. Je zde proveden záznam svařovacích parametrů a návrh rizikové kategorie pracovišť v závislosti na změřené intenzitě UV záření. V poslední části práce jsou navrhnuty možné alternativní osobní ochranné pracovní prostředky pro svářeče.
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of work safety at welding workplaces in connection with the intensity of ultraviolet radiation. Welding parameters and suggested risk categories of workplaces depending on the measured intensity of ultraviolet radiation is monitored. There is suggested an alternative personal protective equipment for welders in the last part of the thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ivo Hlavatý
  • Oponent: Tomáš Petráš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava