Milan Komárek

Bachelor's thesis

Perspektivní technologie zpracování kamene a její začlenění v rámci firmy Kamenoprůmysl Letovice

Prospective stone processing technology and its integration within the company Kamenoprumysl Letovice
Abstract:
V předložené práci je návrh na začlenění perspektivních technologií zpracování kamene v rámci firmy Kamenoprůmysl Letovice. První část této práce je zaměřena na popis využívaných technologii při zpracování kamene pro ušlechtilou kamenickou výrobu v České Republice a Evropě. V další části zmiňuji nejnovější perspektivní technologie zpracování kamene, které jsou dostupné na trhu. V další části bakalářské …more
Abstract:
In the present work is the proposal to incorporate emerging technologies of stone in the stone industry company Letovice. The first part of this work is focused on describing the technology used in the processing of fine stone for stone production in the Czech Republic and Europe. In the latest mention of other promising technologies of stone, which are available on the market. The next part describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Milan Mikoláš
  • Reader: Pavel Barták

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.