Nikola Miksová

Diplomová práce

Gender Equality in the Labour Market in Turkey as a Candidate Country of the European Union

Gender Equality in the Labour Market in Turkey as a Candidate Country of the European Union
Anotace:
Diplomová práce se zabývá genderovou rovností na trhu práce v Turecku jako kandidátské země Evropské unie. Hlavním cílem práce je zjistit a vysvětlit rozdíly genderové rovnosti na trhu práce v Turecku a v sedmi vybraných členských státech Evropské unie: Finsku, Švédsku, Slovinsku, Chorvatsku, Kypru, Malty a Maďarsku. Šest z těchto států bylo vybráno na základě jejich hodnocení v Global Gender Gap Indexu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with gender equality in the labour market in Turkey as a candidate country of the European Union. The aim of this thesis is to find out and explain the differences regarding gender equality in the labour market in Turkey and the seven selected Member States of the European Union: Finland, Sweden, Slovenia, Croatia, Cyprus, Malta and Hungary. Six of these Member States were …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Eva Kovářová
  • Oponent: Roman Vavrek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava