Nikola Miksová

Master's thesis

Gender Equality in the Labour Market in Turkey as a Candidate Country of the European Union

Gender Equality in the Labour Market in Turkey as a Candidate Country of the European Union
Abstract:
Diplomová práce se zabývá genderovou rovností na trhu práce v Turecku jako kandidátské země Evropské unie. Hlavním cílem práce je zjistit a vysvětlit rozdíly genderové rovnosti na trhu práce v Turecku a v sedmi vybraných členských státech Evropské unie: Finsku, Švédsku, Slovinsku, Chorvatsku, Kypru, Malty a Maďarsku. Šest z těchto států bylo vybráno na základě jejich hodnocení v Global Gender Gap Indexu …more
Abstract:
This diploma thesis deals with gender equality in the labour market in Turkey as a candidate country of the European Union. The aim of this thesis is to find out and explain the differences regarding gender equality in the labour market in Turkey and the seven selected Member States of the European Union: Finland, Sweden, Slovenia, Croatia, Cyprus, Malta and Hungary. Six of these Member States were …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2018
  • Supervisor: Eva Kovářová
  • Reader: Roman Vavrek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava