Theses 

Senior klient nebo "rukojmí" v domově pro seniory – Monika Moravcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Monika Moravcová

Bakalářská práce

Senior klient nebo "rukojmí" v domově pro seniory

Senior - client or "hostage" in a nursing home

Anotace: Téma bakalářské práce je spokojenost seniorů s kvalitou života v konkrétním domově pro seniory. Tato práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na problematiku stáří a stárnutí, na kvalitu života a péči o seniory v domově pro seniory. Vysvětluje klíčová slova, která jsou použitá v rámci výzkumného šetření. V praktické části je popsána metoda výzkumu, odůvodnění výběru výzkumného šetření a technika polostrukturovaných rozhovorů, popis a výběr respondentů a jejich rozhovorů, prostudování dokumentů. Prostřednictvím rozhovorů vybraných respondentů se snažím objasnit hlavní cíl, ale i dílčí cíle mé bakalářské práce.Cílem je zjistit spokojenost seniorů s poskytovanými službami v domově pro seniory a porovnat spokojenost klientů ve dvou vybraných domovech pro seniory, poskytnout materiál pro účely managementu a zlepšení služeb pro seniory. Celý výzkum byl zaměřen na rozhovory s danými klienty a na jejich spokojenost s bydlením, s poskytovanými službami i s aktivitami v daném zařízení. Z výzkumného šetření vyplývá, že jsou klienti v Domovech pro seniory subjektivně spokojeni.

Abstract: The topic of my Bachelor work is satisfaction of seniors with quality of life in specific home for the elderly. This work is divided on two parts, theoretical and practical parts. In theoretical part is focused on issue of age and aging, on quality of life and care of seniors in home for the elderly. It explains key words what are used within research survey. In practical part is described method of research, reasons for selecting research survey and technique semi structured interview, description and selection of respondents and their interviews, study documents. Through interviews selected respondentsI tried to clarify main goal, but also sub-goals my Bachelor work. The goal is to find out happiness of seniors with provided services in Homers for the Eldery and compare happiness of clients in two selected Homes for the Eldery, to provide materials for management purposes and improvement of services for seniors. All research was focused on conversations with the clients and on their happiness with their housing. With the provided services and the activities in the facility. From research survey that clients are in homes for seniors subjectively satisfied.

Klíčová slova: stáří, stárnutí, senior, kvalita života, domovy pro seniory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Karel Myška, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Priloha_Moravcova.pdf Priloha_Moravcova.pdf
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 13:51, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz