Theses 

Strategie rodičů při podpoře studijní motivace nadaných dětí – Bc. Lenka Frimlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Frimlová

Diplomová práce

Strategie rodičů při podpoře studijní motivace nadaných dětí

Parenting strategies for promoting academic motivation of gifted children

Anotace: Na zdravý vývoj nadání má během života nadaného jedince vliv mnoho faktorů včetně rodičovského působení. Úkolem rodičů je dítě podporovat, poskytovat vhodné zázemí pro rozvoj nadání a zejména také posilovat studijní (akademickou) motivaci podporující kladný vztah ke škole a vzdělávání. Cílem této diplomové práce je zmapovat retrospektivní zhodnocení výchovného působení rodičů nadanými jedinci. Práce se zejména zaměřuje na subjektivně vnímanou důležitost pozitivních i negativních motivačních strategií, výchovných stylů a dalších vlivů, které měly dopad na studijní motivaci, uplatnění nadání jedinců a na jejich současnou životní spokojenost.

Abstract: Many factors including parental influence have impact on healthy development of giftedness during a life of gifted individual. The task of parents is to support, to provide adequate environment for development and to strengthen academic motivation promoting good relation to school. The purpose of this study is to map out retrospective perceived importance of parental formative effects evaluated by gifted individuals. The study is especially focused on both positive and negative motivating strategies, educational styles and other influences, which have impact on academic motivation, apply of giftedness and current life happiness of gifted adults.

Klíčová slova: Klíčová slova, nadané dítě, studijní motivace, rodinné prostředí, výchovné problémy, výchovné strategie, doporučení Key words, gifted child, academic motivation, family environment, educational problems, educational strategies, recommendations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:44, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz