Theses 

Strategie rodičů při podpoře studijní motivace nadaných dětí – Bc. Lenka Frimlová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Frimlová

Master's thesis

Strategie rodičů při podpoře studijní motivace nadaných dětí

Parenting strategies for promoting academic motivation of gifted children

Abstract: Na zdravý vývoj nadání má během života nadaného jedince vliv mnoho faktorů včetně rodičovského působení. Úkolem rodičů je dítě podporovat, poskytovat vhodné zázemí pro rozvoj nadání a zejména také posilovat studijní (akademickou) motivaci podporující kladný vztah ke škole a vzdělávání. Cílem této diplomové práce je zmapovat retrospektivní zhodnocení výchovného působení rodičů nadanými jedinci. Práce se zejména zaměřuje na subjektivně vnímanou důležitost pozitivních i negativních motivačních strategií, výchovných stylů a dalších vlivů, které měly dopad na studijní motivaci, uplatnění nadání jedinců a na jejich současnou životní spokojenost.

Abstract: Many factors including parental influence have impact on healthy development of giftedness during a life of gifted individual. The task of parents is to support, to provide adequate environment for development and to strengthen academic motivation promoting good relation to school. The purpose of this study is to map out retrospective perceived importance of parental formative effects evaluated by gifted individuals. The study is especially focused on both positive and negative motivating strategies, educational styles and other influences, which have impact on academic motivation, apply of giftedness and current life happiness of gifted adults.

Keywords: Klíčová slova, nadané dítě, studijní motivace, rodinné prostředí, výchovné problémy, výchovné strategie, doporučení Key words, gifted child, academic motivation, family environment, educational problems, educational strategies, recommendations

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 18/2/2019 21:44, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz