Ondřej Havel

Bakalářská práce

Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu ze systému SPOT 5 v horských oblastech

Atmospheric and Topographic Corrections of SPOT 5 Satellite Imagery in Mountain Ranges
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problémem atmosférických a topografických korekcí digitálního obrazu ze systému SPOT 5 v horských oblastech. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům týkajících se problému předzpracování obrazových záznamů, dále následují informace o systému SPOT 5. Druhá polovina práce zpracovává využití konkrétního softwaru a jeho nástroje na předem vymezeném území s charakteristickými …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of atmospheric and topographic correction of SPOT 5 imagery in mountain ranges. Introductory chapters are devoted to the theoretical foundations concerning the problem of image preprocessing, the following information is about system SPOT 5. The second half of the work is the use of specific software tools to its pre-defined area with particular characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Tomáš Peňáz
  • Oponent: Filip Hájek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.