Jan Kramný

Master's thesis

Šíření hluku a vibrací z provozu tramvajové dopravy v podmínkách DP Ostrava.

Diffusion of Noise and Vibration from Tramway Traffic in Conditions of DP Ostrava
Abstract:
Pryč jsou doby, kdy byly dopravní systémy městské hromadné dopravy posuzovány jen z hlediska výkonnosti. V Dnešní době je více než kdy jindy kladen důraz i na jejich vliv na okolní prostředí a obyvatele. Tato práce se zaměřuje na problematiku šíření hluku a vibrací z provozu tramvajové dopravy v podmínkách Dopravního podniku Ostrava. A to zejména na vypracování uceleného teoretického podkladu, popisu …more
Abstract:
The times when the transportation system was assessed only by its capacity are gone. Today, far more than ever, the accent is given to its influence on local environment and inhabitants. This thesis is focused on noise and vibration diffusion of tramway traffic in local conditions of DP Ostrava. And especially on the development of a comprehensive theoretical background, description and evaluation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Leopold Hudeček
  • Reader: Pavel Gebauer

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava