Adriana Szarowská

Bakalářská práce

Funkční test bezpečnosti externího kardiostimulátoru

Functional Safety Test External Pacemaker
Anotace:
Hlavním přínosem práce je návrh a realizace bezpečnostně technické kontroly externího kardiostimulátoru. K tomuto účelu byl navržen soubor sedmi úloh. Byly proměřovaný a následně porovnány s nastavenými parametry hodnoty amplitudy, šířky, frekvence stimulačního impulsu a citlivost snímání samotného přístroje. V práci je mezi jinými popsaná základní činnost srdce, rozdělení a funkčnost kardiostimulátorů …více
Abstract:
The main contribution of this work is the design and implementation of technical safety controls an external pacemaker. For this purpose was designed set of seven tasks. There was measured and then compared with that of the amplitude, width, frequency of the stimulation pulse and test the sensitivity of the sensing device. Among other, the work describes basic activity of the heart, the distribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Marek Penhaker
  • Oponent: Marek Gajovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik