Adriana Szarowská

Bachelor's thesis

Funkční test bezpečnosti externího kardiostimulátoru

Functional Safety Test External Pacemaker
Abstract:
Hlavním přínosem práce je návrh a realizace bezpečnostně technické kontroly externího kardiostimulátoru. K tomuto účelu byl navržen soubor sedmi úloh. Byly proměřovaný a následně porovnány s nastavenými parametry hodnoty amplitudy, šířky, frekvence stimulačního impulsu a citlivost snímání samotného přístroje. V práci je mezi jinými popsaná základní činnost srdce, rozdělení a funkčnost kardiostimulátorů …more
Abstract:
The main contribution of this work is the design and implementation of technical safety controls an external pacemaker. For this purpose was designed set of seven tasks. There was measured and then compared with that of the amplitude, width, frequency of the stimulation pulse and test the sensitivity of the sensing device. Among other, the work describes basic activity of the heart, the distribution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Marek Penhaker
  • Reader: Marek Gajovský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik