Bc. Veronika Juppová

Bakalářská práce

Podpora prosociálního chování u dětí předškolního věku

Promoting of prosocial behavior of preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá podporou prosociálního chování u dětí předškolního věku. Toto vývojové období bývá úzce spojeno s rozvojem dětí v oblasti emocionálního, morálního a sociálního vývoje, což tvoří základní předpoklady pro postupné osvojování si prosociálního chování. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se zaměřila na vymezení základních pojmů souvisejících …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with promoting of prosocial behavior of preschool children. This developmental period is important for children development in emotional, moral and social field, which are essential for the gradual acquisition of prosocial behavior. The work has two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on defining the basic terms. The terms related to the acquisition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta