Ing. Michal Maxa, Ph.D.

Bakalářská práce

Vyhlašování maloplošných zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka

Establishment of small-scale protected areas in categories of natural reserves and natural monuments
Anotace:
Zásadním činitelem ovlivňujícím současnou ochranu přírody a krajiny je stále se zvyšující antropogenní tlak na přírodu v její člověkem méně ovlivněné podobě. Zřejmě nejúčinnějším nástrojem k její ochraně jsou právě zvláště chráněná území. Tato bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých kategorií zvláště chráněných území a věnuje se i vlastnímu postupu při vyhlašování zvláště chráněných území dle …více
Abstract:
A major factor in the contemporary nature and landscape protection is the increasing anthropogenic pressure on nature in the form of a man less affected. Perhaps the most effective instrument for conservation are currently protected areas. This thesis explains the categories of specially protected areas, is also concerned with their own procedures for announcing special protected areas according to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta