Mgr. Bc. Lenka Přichystalová

Rigorózní práce

Správní delikt / přestupek provozovatele vozidla dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb.

Administrative offense / misdemeanor of registered keeper according to Section 125f of Act No. no. 361/2000 Coll.
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá objektivní odpovědností provozovatele vozidla. Nejprve je pozornost věnována důvodům zavedení této právní úpravy a samotné ústavní konformitě správního deliktu provozovatele. Další kapitoly, které se týkají správního postupu mimo sankční řízení, podmínek odpovědnosti provozovatele a správního řízení s provozovatelem vozidla, nabízí ucelenou analýzu dané problematiky s podrobným …více
Abstract:
This rigorous thesis focuses on objective liability of the registered keeper. At first, attention is drawn to reasons of putting this legal amendment into practice as well as to constitutional conformity of registered keeper’s administrative offense in itself. Further chapters involving topics of administrative procedure beyond vindicatory actions, conditions of registered keeper’s liability, and administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 10. 2018
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D., doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta