Mgr. Bc. Lenka Přichystalová

Advanced ('rigorózní') thesis

Správní delikt / přestupek provozovatele vozidla dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb.

Administrative offense / misdemeanor of registered keeper according to Section 125f of Act No. no. 361/2000 Coll.
Abstract:
Rigorózní práce se zabývá objektivní odpovědností provozovatele vozidla. Nejprve je pozornost věnována důvodům zavedení této právní úpravy a samotné ústavní konformitě správního deliktu provozovatele. Další kapitoly, které se týkají správního postupu mimo sankční řízení, podmínek odpovědnosti provozovatele a správního řízení s provozovatelem vozidla, nabízí ucelenou analýzu dané problematiky s podrobným …more
Abstract:
This rigorous thesis focuses on objective liability of the registered keeper. At first, attention is drawn to reasons of putting this legal amendment into practice as well as to constitutional conformity of registered keeper’s administrative offense in itself. Further chapters involving topics of administrative procedure beyond vindicatory actions, conditions of registered keeper’s liability, and administrative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 10. 2018
  • Reader: JUDr. Alena Kliková, Ph.D., doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta