Bc. Václav Hladík

Bakalářská práce

Environmentálně rizikové prvky na odkališti Brno-Hády

Environmental risk elements on the waste dump Brno-Hády
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje geoenvironmentální problematice bezprostředně související s bývalým odkalištěm na lokalitě Brno-Hády. V rešeršní části práce je uveden profil a historický vývoj tohoto odkaliště, a také charakteristika hlavního deponovaného materiálu – popílku. Experimentální část práce je zaměřena na studium morfologie, fázového a chemického složení tohoto materiálu. Zvýšená pozornost …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the geoenvironmental issues directly related to the former waste dump in the locality Brno-Hády. In the review section of the work is given the profile and historical development of the waste dump, as well as the characteristic of the main deposited material – fly ash. The experimental part of the work is presented the study of morphology, mineral phase and chemical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
  • Oponent: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta