Theses 

Vývoj učebních osnov gymnázií ve 2. polovině 19. století (na příkladě reálného gymnázia v Kolíně) – Bc. Václav Plecháček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Václav Plecháček

Diplomová práce

Vývoj učebních osnov gymnázií ve 2. polovině 19. století (na příkladě reálného gymnázia v Kolíně)

The Curriculum development Grammar Schools in the second half of the 19th century (for example Grammar School in Kolin)

Anotace: Diplomová práce se zabývá vývojem učebních osnov na gymnáziích ve 2. polovině 19. století. V menší míře práce informuje o vývoji správy města a počtu obyvatel města Kolína, ale také o jeho kulturním a průmyslovém rozvoji. V souvislosti s těmito změnami se rozvíjí i školství. Nejdůležitější střední školou v Kolíně je gymnázium, které bylo založeno již v roce 1872. Pro rozvoj středního školství, resp. gymnázií byly důležité školské reformy. K první patří tzv. Gymnaziální kodex (1808), dále Exner-Bonitzova reforma (1849), Hasnerův zákon (1869) a Marchetova reforma (1908) a školské reformy v období komunismu (1948 1989), které se týkaly nejen základního, ale i středního školství, resp. gymnázií. Pro vzdělávání v České republice byla důležitá tzv. Bílá kniha (2001) a školský zákon z roku 2004, který platí dodnes. V 18. - 20. století proběhlo mnoho událostí, které přispěly ke změnám učebních osnov na gymnáziích. Důležitými předměty, které se vyučovaly na tomto typu střední školy, byly klasické jazyky, přírodní vědy a až později byl kladen větší důraz na humanitní vědy. Tyto vědy byly vstupenkou na vysokou školu. Důležitým předmětem bylo stále náboženství. Závěr práce pojednává o učebních osnovách, které porovnávám se současnými osnovami podle ŠVP Gymnázia v Kolíně.

Abstract: The Diploma Thesis deals with the development of curriculum for secondary schools in the 2nd half of the 19th century. To a lesser extent labor inform the development of the city administration and the population of the city of Kolin, but also its cultural and industrial development. In connection with these changes, develops education. The most important secondary school in Kolin is Grammar School, which was founded in 1872. For the development of secondary education, respectively gymnasiums were important school reforms. The first are called Gymnasium Code (1808), then Exner-Bonitz Reform (1849), Hasner Law (1869) and Marchet Reform (1908) and educational reforms in the Communist period (1948-1989), which concerned not only elementary, but also secondary education, respectively Grammar schools. For Education in the Czech Republic was so important The White Book (2001) and the Educational Reform of 2004, which is still valid today. In the 18th-20th centuries there have been many events that contributed to changes in Grammar School. The main subjects that are taught in this type of secondary school, the Classical Languages, Natural Sciences and later more emphasis on the Humanities. These sciences have a ticket at University. An important objective was still the Religion. Finally, the work deals with the curriculum, which compare the current according to the School Educational Programme of Grammar School in Kolin.

Klíčová slova: Exner-Bonitzova reforma, Gymnaziální kodex, gymnázium, Hasnerův zákon, Kolín, Marchetova reforma, Rámcový vzdělávací program, reálné gymnázium, školské reformy, střední škola, učební osnovy.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34537 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Plecháček, Václav. Vývoj učebních osnov gymnázií ve 2. polovině 19. století (na příkladě reálného gymnázia v Kolíně). Liberec, 2017. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 22:01, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz