Klára Litterová

Diplomová práce

Mateřská škola a lidová pohádka

Preschool and the Folk Fairy Tale

Anotace:
Práce je zaměřena na lidovou pohádku a její použití pro děti od tří do šesti let, které navštěvují mateřské školy nebo zájmové kroužky při mateřských centrech. V úvodních částech je popsán přínos a vliv lidové pohádky nebo jejích převyprávění na malé děti. Dále je tu specifikace možností použití tohoto druhu pohádek právě pro děti v mateřských školách, příklady práce s nimi pomocí metod dramatické …více
Abstract:
This thesis deals with folk fairy tales and their uses for children from the age of three to six, who attend preschool or leisure time clubs at family centres. The introduction describes the folk fairy tales´ influence on small children and their benefits to them. It also specifies the possibilities of the use of this kind of fairy tales for the pre-school children and it gives examples of the possible …více
 

Klíčová slova

dramatická výchova

Klíčová slova

pohádka

Klíčová slova

lidová slovesnost

Klíčová slova

mateřské školy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedoucí: Eva MACHKOVÁ
  • Oponent: Jaroslav PROVAZNÍK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova