Dominika Gancarčíková

Bakalářská práce

Řešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh domovní čistírny odpadních vod

Solution Sanitary Instalations in the Family House, Draft of Domestic Sewage Treatment Plant
Anotace:
Cílem bakalářské práce je projekt rodinného domu s odvodem splaškových vod do domovní čistírny odpadních vod. Dešťová voda je odvedena do akumulační nádrže a zasáknuta na pozemku, z důvodu zadržení vody v krajině. Předmětem řešení je toto navrhnout a posoudit vzhledem k nejvhodnějším způsobům. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První části je projekt rodinného domu z hlediska stavebního. Vypracování …více
Abstract:
Main object of the bachelor thesis is a project of a family house with a sewage drainage into a domestic sewage treatment plant. Rainwater is taken to a storage tank and siphoned off to land, due to water retention in the countryside. The object of the solution is to design and evaluate this with regard to the most appropriate ways. The bachelor thesis consists of two parts. The first part is a project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Petra Tymová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava