Michal Kludka

Bachelor's thesis

Návrh organizace dopravy na ulici Mostní a Buničitá v Ostravě

Design of Traffic Organization on Mostní and Buničitá Street in Ostrava
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá řešením a návrhem organizací dopravy na silnici II. třídy 478 Mostní v Ostravě, dále pak variantním návrhem křižovatky této silnice se silnicí II. třídy 477 Buničité. Řešení je provedeno v rozsahu technické studie. Práce popisuje zhodnocení stávajícího stavu, z hlediska širších dopravních vztahů, intenzity dopravy, a nehodovosti. Následuje prognóza zmíněných hledisek, s přihlédnutím …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with a design and organisation of traffic for II. class road 478 Mostní in Ostrava, furthermore with a variant design of the crossroads of this road and II. class road 477 Buničitá. A solution is made in a range of the technical study. The thesis describes assessment of the current state with an aspect of wider traffic relations, traffic intensity and accident rate. Having …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Jiří Tichý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava