Mgr. Magdaléna Musilová

Bakalářská práce

Hydrotermální žíly v lomu u Výklek

Hydrotermal veins in quarry near Výkleky
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na studiu hydrotermálních žil v činném lomu u obce Výkleky. Lom leží v jižní části moravického souvrství kulmu Nízkého Jeseníku. Tato práce se věnuje studiu fluidních inkluzí v křemeni, orientaci žil a mineralogickému popisu žíly a okolní horniny. V první části práce jsou popsány geologické poměry, fluidní inkluze obecně a stručný popis typu hydrotermálních žil. Pro …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on study of hydrothermal veins in active quarry near the village Výkleky. The quarry is located in the southern part of Moravice Formation of Nízký Jeseník flysch. This thesis is dedicated to studying of fluid inclusions in quartz, orientation of veins and mineralogical description of veins and surrounding rock. Geological conditions, fluid inclusion in general and short …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta