Theses 

Rozpočet Evropské unie – Mgr. Jan Košumberský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jan Košumberský

Diplomová práce

Rozpočet Evropské unie

The European Union budget

Anotace: Rozpočet Evropské unie prochází vývojem, který odráží vývoj samotné Unie. Zejména s rozšířením o méně vyspělé státy bývalého sovětského svazu získala Unie nové politické cíle, které působí značné nerovnosti ve struktuře rozpočtu. Předmětem diskuze je revize současného systému vlastních zdrojů a rozpočtového procesu, jako nezbytného předpokladu pro dosažení stanovených cílů. Tato práce popisuje vývoj rozpočtu Evropské unie včetně současného stavu po sjednání Lisabonské smlouvy a víceletého plánování. Zároveň upozorňuje na vybrané problémy a možná východiska rozpočtového práva, jeho vztah k rozpočtovému právu členského státu a vazbu mezi rozpočtem EU a národním rozpočtem.

Abstract: The budget of the European Union is undergoing a development which reflects the development of the Union itself. Especially with the expansion of the less developed countries of the former Soviet Union, the Union has new political targets which pose considerable disparities in the structure of the budget. The subject of discussion is to review the current system of own resources and the budgetary process, as a prerequisite for achieving the set goals. This paper describes the development of the budget of the European Union, including the status quo after the conclusion of the Lisbon Treaty and multiannual programming, while pointing out problems and possible solutions of the budget law and its relationship to the budget law of the Member State and the link between the EU budget and the national budget.

Klíčová slova: Evropská unie, rozpočet EU, rozpočtové právo, víceleté plánování, systém vlastních zdrojů, rozpočtový proces, revize rozpočtu, European Union, EU budget, budget law, multiannual programming, own resources system, budgetary process, budget revision

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 01:55, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz