Marian Slowioczek

Bachelor's thesis

Mobilní pracoviště pro spojování dopravních pásů

Mobile Workplace for Joining Conveyor Belts
Anotácia:
Cílem této práce je navrhnout mobilní pracoviště jinými slovy pracovní stůl. Mobilní pracoviště slouží k usnadnění spojování dopravních pásů. Mé zadání obsahuje podmínku, aby pracovní stůl byl použitelný v hlubinných dolech. Díky umístění bylo potřeba vyřešit jeho uskladnění. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí závěsné konstrukce, která se připevní na rám pásového dopravníku. Stůl během své nečinnosti …viac
Abstract:
The aim of this work is to propose a mobile workplace, in other words a work desk. Mobile workplace is used to facilitate the merger of transport belts. My award includes the condition that the work table was usable in deep mines. Thanks to the location was needed to solve its storage. The problem I solved by using the hanging structure, which is attached to the frame of the conveyor belt. The table …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: Josef Jurman
  • Oponent: Leo Boháč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / odbor:
Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma