Theses 

Začleňování osob trpících panickou poruchou na trh práce – Bc. Ilona Fanfrdlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ilona Fanfrdlová

Diplomová práce

Začleňování osob trpících panickou poruchou na trh práce

Inclusion of panic disorder sufferers into open labour market

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá identifikací pracovně rehabilitačních programů nápomocných osobám trpících panickou poruchou při návratu na otevřený pracovní trh. V její teoretické částipopisuji panickou poruchu prostřednictvím dosavadních studií a literatury. Využívám zde také svoje praktické zkušenosti s panickou poruchou, jejíž hlavní ataky jsem prodělala v roce 2009 a následně pak 2014. Rozebírám uplatnitelnost člověka s psychickým onemocněním a na trhu práce, legislativní zakotvení pracovního uplatnění člověka s duševním onemocněním a různé možnosti jak mu v cestě na otevřený pracovní trh pomoci. Neopomíjím také faktory snižující uplatnitelnost těchto osob na otevřeném trhu práce. V metodologické části diplomové práce následně operacionalizuji hlavní výzkumnou otázku znějící: Jak účelné jsou rehabilitační programy sloužící k začleňování osob trpících panickou poruchou na trh práce? A vytvořené dílčí výzkumné otázky. Pro zodpovězení této otázky byl použit kvalitativní výzkum, data byla shromážděna za pomoci techniky polostrukturovaného rozhovoru. Prostřednictvím rozhovorů s vybranými účastníky pracovně rehabilitačních programů bylo zjišťováno jejich povědomí, názory a zkušenosti týkající se těchto programů. Nakonec pak interpretuji proběhlé rozhovory a jejich výstupy v odpovědi na hlavní výzkumnou otázku. Cílem mé práce je zjistit jak účinné jsou pracovně rehabilitační programy u osob s panickou poruchou a využití těchto poznatků v praxi.

Abstract: This master thesis describes and identifies programs of work rehabilitation which are instrumental in hepling panic disorder sufferers to get thein open labour market employment back. The theoretical section of the thesis describes the nature and characteristics of panic disorder. I willingly applied my personal experience with this disorder which major attacks took place in 2009 and 2014. I am describing the labour market and its role in average people life. I am also describing the work related use of people suffering a mental disease, its legislation base and ways how to help these people to get the job they want without ignoring their special needs. Analytical section of the thesis is analyses the main research question: How efficient are programs of work rehabilitation in integrating panic disorder sufferers into open labour market? In order to anter this question I have used a method of qualitative research and semi-structured interview technics. I have analyzed the interview and used their results in order to get the answer for the main research queston. The purpose of my master thesis is to analyze how effective are the programs of work rehabilitation and to use the main answers to this question for practise.

Klíčová slova: panická porucha, pracovně rehabilitační programy, trh práce, pracovní uplatnění, nezaměstnanost, význam zaměstnání v životě člověka, panic disorder, work related rehabilitation programs, labour market, employment use, unemployment, the purpose of employment in our life

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Klápšťová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz