Jiří Pánek

Diplomová práce

Detekce dopravních značek z obrazů kamer zabudovaných ve vozidlech (trojúhelníkové značky)

Traffic Signs Detection from the Cameras Built in Vehicles (Triangular Signs)
Anotace:
Cílem práce bylo navrhnout a implementovat algoritmus pro detekci trojúhelníkových dopravních značek v obraze. Takovéto algoritmy mohou být použity nejen ke kontrole stavu dopravního značení, ale v podobě systémů podpory řidiče mohou zvyšovat bezpečnost provozu v dopravě. Pro nalezení polohy značky v obraze je využito barevné segmentace založené na prahování jednotlivých barevných kanálů. Nalezené …více
Abstract:
The aim of this work was to propose and implement an algorithm for detection of triangular traffic signs in an image. This kind of algorithm can be used not only for traffic signs condition control, but also as a driver assistant system improving traffic safety. Color segmentation based on each color channel thresholding is used for localization of the sign in an image. Artificial neural network classifies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eduard Sojka
  • Oponent: Jan Gaura

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava