Ondřej Mojžíšek

Diplomová práce

Územní studie Zábřeh nad Odrou

Urban study Zábřeh nad Odrou
Anotace:
Cílem diplomové práce je návrh funkčního a prostorového využití zastavitelné plochy B141 v katastru Zábřehu nad Odrou. Práce za zabývá návrhem zástavby bytovými domy, doplněnými občanskou vybaveností, ve dvou variantách. Řešenín je navrženo funkční využití, dopravní a technická infrastruktura, veřejné prostranství, statická doprav a hospodaření s odpady. Varianty jsou následně posouzeny a na základě …více
Abstract:
An object of the diploma thesis is design of funcional and space use for buildable area B141 in Zábřeh nad Odrou. Thesis deal with desing of colective housing and civic amenities in two variants. Solution will design functional use, technical and road-traffic infrastructure, public spaces, static traffic and waste management. Then variants are evaluate and od based od objective criteries. One variant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2019
  • Vedoucí: Jana Tichá Blahutová
  • Oponent: Rostislav Walica

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství