Theses 

Etika a morálka v bankovníctve – Lucia Kostková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Lucia Kostková

Bakalářská práce

Etika a morálka v bankovníctve

Abstract: ANNOTATION Kostkova, Lucia: Banking Ethics and Morale (Baccalaurean thesis). Institution of Banking, High School, Prague –orientation: Law administration of Business sphere.Chief of thesis - PhDr.PeaDr. Karol Janas, PhD. – Povazska Bystrica, BIVS. 56 pages. The objective of this thesis is to bring into attention the meaning of following Ethics codes of our Banks. The first chapter is mainly oriented on banking. It is divided into three sub-chapters. In the first sup-chapter I write about the role of the banking shere. In the second sup-chapter I brought closer to view banking systems and their division; of course part is given to National Bank of Slovakia. As well I stopped by the Euro-system; by Europe central banks‘ system and by the Europe Central Bank itself. The third sub-chapter talks about posibilities of development of banking and areas that this development influences. The second chapter is solely devoted to Ethics and Morale, it is as well divided into three sub-chapters where the first one talks about meaning of Morale and the second one about meaning of Ethics. The last one is about Business Ethics – here was necessary to say something about stakeholders; about development of Ethics in business; about business‘ social responsibility; about the level of influence of Ethics and Economics and at last but not the least about problems with Ethics in Slovak economy. Third chapter is orientated only on Ethics in banking (in three sub-chapters is only few rules on advertisng; relationship between banks‘ employees and their costumers, plus banks‘ ethical management). This thesis has as well practical part in a form of a survey by which I was researching correct following of Ethics‘ rules in particular banks.

Abstract: Anotácia Kostková, Lucia: Etika a morálka v bankovníctve ( Bakalárska práca). Bankovní institut vysoká škola Praha – odbor Právna administratíva v podnikateľskej sfére. Vedúci práce PhDr. PeaDr. Karol Janas, PhD. – Považská Bystrica, BIVŠ. 56 strán. Cieľom tejto práce je poukázať na význam dodržiavania etických kódexov v našich bankách. Prvá kapitola je zameraná najmä na bankovníctvo. Je rozdelená na tri podkapitoly. V prvej podkapitole píšem o úlohe bankového sektora. V druhej som priblížila bankové systémy a ich členenie. Časť je venovaná samozrejme Národnej banke Slovenska a tiež som sa pozastavila i pri eurosystéme, európskom systéme centrálnych bánk a Európskej centrálnej banke. Tretia podkapitola pojednáva o možnostiach vývoja bankovníctva a oblastiach, ktoré tento rozvoj ovplyvňujú. Druhá kapitola je venovaná výlučne etike a morálke. Túto som rozčlenila tiež na tri podkapitoly, kde prvá všeobecne približuje pojem morálky a druhá pojem etiky. Posledná podkapitola je o podnikateľskej etike. Tu bolo treba niečo povedať aj o stakeholderoch, vývine etiky v podnikaní, spoločenskej zodpovednosti podnikania, úrovniach prieniku etiky a ekonomiky a v neposlednom rade aj o etických problémoch v ekonomike Slovenska. Tretia kapitola je zameraná len na etiku v bankovníctve. V troch podkapitolách je pár pravidiel o reklame, vzťahu pracovníkov bánk ku klientom a etickom manažmente banky. Práca má aj praktickú časť vo forme analýzy dotazníka, ktorým som zisťovala dodržiavanie etických pravidiel v konkrétnych bankách.

Klíčová slova: Etika, Morálka, Podnikateľská etika, Etika v bankovníctve, Etický kódex, Ethics, Morale, Business‘ Ethics, Ethics in Bank sector, Ethics‘ codification

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz