Theses 

Výpověď z pracovního poměru – Helena BLAŽKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Helena BLAŽKOVÁ

Diplomová práce

Výpověď z pracovního poměru

Employment notice

Anotace: Diplomová práce se zabývá institutem skončení pracovního poměru, konkrétně je zaměřena na výpověď z pracovního poměru. První kapitola se věnuje obecně skončení pracovního poměru, právnímu jednání účastníků právního poměru směřujícím k jeho skončení a právními událostmi mající za následek skončení pracovního poměru jako je smrt, uplynutí doby a způsoby skončení pracovního poměru ve zvláštních případech. Druhá kapitola je zaměřena na výpověď. Zabývám se subjekty pracovněprávních vztahů, formou výpovědi, doručením výpovědi, výpovědní dobou a ochranou před výpovědí. Třetí kapitola nese název Výpověď ze strany zaměstnance. Objasňuji v ní výpovědní důvody zaměstnance, přechod práv a povinností a s tím spojené specifické zkrácení výpovědní doby, možné odvolání výpovědi a neplatné rozvázání pracovního poměru jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Čtvrtá kapitola s názvem Výpověď ze strany zaměstnavatele obsahuje obecně výpovědní důvody zaměstnavatele, organizační výpovědní důvody, zdravotní důvody a důvody spočívající v osobě zaměstnance. V páté kapitole srovnávám českou a německou právní úpravu skončení pracovního poměru, především formou výpovědi. Šestá kapitola upravuje úvahy de lege ferenda. Každá kapitola je doplněna relevantní judikaturou.

Abstract: This thesis deals with the institute of termination of employment, specifically focuses on the employment notice. The first chapter deals with general employment termination, legal negotiation parties to a legal relationship towards the end of a legal event resulting in termination of employment, such as death, the expiry date and a termination of employment in special cases. The second chapter focuses on the employment notice. I deal with subjects of labour relations, the form of employment notice, delivery notice, notice period and protection against employment notice. The third chapter is called Employment notice by the employee, explain the reasons for employment notice of employees, appeal the notice and invalid employment notice by both the employer and employee. The fourth chapter called Employment notice by employer generally includes reasons for emloyment notice, that are organizational reasons, health reasons and reasons consisting in the person of the employee. In the fifth chapter I compare Czech and German legislation of the termination of employment, especially employment notice. The sixth chapter regulates considerations de lege ferenda. Each chapter is completed by relevant case law.

Klíčová slova: pracovní právo, zákoník práce, zaměstnanec, zaměstnavatel, skončení pracovního poměru, dohoda o rozvázání pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď, výpovědní doba, výpovědní důvody, neplatné rozvázání pracovního poměru, odstupné, německé pracovní právo, výpověď z pracovního poměru v SRN

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Helena. Výpověď z pracovního poměru. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:12, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz