Kateřina Hrdá

Master's thesis

SWOT analýza v podmínkách municipalit

SWOT Analysis for Municipal Authorities
Abstract:
Cílem diplomové práce „SWOT analýza v podmínkách municipalit“ je na základě vyhodnocení dotazníkového šetření a vytvoření SWOT analýzy navrhnutí opatření, které by mohly vést k rozvoji a zlepšení kvality života ve městě. Práce je organizována do šesti základních celků, seznamu použité literatury a seznamu zkratek a příloh. První část je věnována úvodu. Druhá a třetí část se věnuje teoretickému základu …more
Abstract:
The aim of the thesis "SWOT analysis in the municipalities“ is based on checklists evaluation, SWOT analysis and propose measures that could lead to the development and improvement quality of life in the city. The work is divided into six basic units, list of references, a glossary of acronyms and enclosure list. The first part is concerned to the introduction. The second and third part is focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: Michal Vaněk
  • Reader: Renáta Mičulková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava