Theses 

Multikulturalismus a přistěhovalectví v kontextu Plzeňského kraje – Tomáš CVRČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in pedagogy / Social Pedagogy

Tomáš CVRČEK

Bachelor's thesis

Multikulturalismus a přistěhovalectví v kontextu Plzeňského kraje

Multiculturalism and immigration in context of the Pilsen region

Anotácia: Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou multikulturalismu a přistěhovalectví v Plzeňském kraji. Moje práce je rozdělena do dvou částí. V první části se zabývám základními pojmy souvisejícími s problematikou multikulturalismu. Jedná se o vymezení multikulturalismu, jeho druhů a nástrojů. Příkladů funkčního multikulturalismu a odpůrců této myšlenky vůbec. V části přistěhovalectví pak mapuji nejvíce zastoupené skupiny cizinců na území České republiky a politickou situaci v ČR. Konkrétně se zaměřuji na Plzeňský kraj ve vztahu k nejpočetnějším skupinám cizinců ve všech úhlech pohledu. V druhé části rozebírám výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na povědomí studentů středních škol o skupinách cizinců nejvíce zastoupených na území České republiky, jejich obecných znalostech tématu a názorech na soužití s cizinci. Dále je součástí praktické části také názor druhé strany, který byl získán řízenými rozhovory provedenými se zástupci třech nejpočetněji zastoupených skupin cizinců v ČR.

Abstract: In my thesis I deal with issues of multiculturalism and immigration in the Pilsen Region. My work is divided into two parts. The first part deals with basic concepts related to the issue of multiculturalism. This is the definition of multiculturalism, its types and tools. Examples of functional multiculturalism and opponents of this idea at all. Under immigration then surveys the most abundant group of foreigners in the Czech Republic and the political situation in the country. Specifically, I focus on the Pilsen Region in relation to the most numerous group of foreigners at all angles of view. In the second part, the results of the survey, which focused on high school students awareness of the most representative groups of foreigners in the Czech Republic, their general knowledge of the subject and opinions on coexistence with foreigners. There is the practical part also view the other party, which was obtained by controlled interviews carried out with representatives of the three most numerously represented groups of foreigners in the Czech Republic.

Kľúčové slová: Multikulturalismus, přistěhovalectví, asimilace, integrace, politická korektnost, Ukrajinci, Vietnamci, Slováci, sociální vyloučení

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2014
  • Zverejniť od: 1. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

CVRČEK, Tomáš. Multikulturalismus a přistěhovalectví v kontextu Plzeňského kraje. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 5. 2019 11:21, 22. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz