Pavel Šišpera

Diplomová práce

Návrh jednotky denitrifikace spalin SCR ve variantě "Tail End" pro vybraný zdroj

Design of the Flue Gas Denitrification SCR Unit for the Selected Energy Source in "Tail End" Variant
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem konceptu jednotky denitrifikace spalin SCR ve variantě „Tail End“. Teoretická část popisuje tvorbu oxidů dusíku, předcházení jejich vzniku a redukci již vzniklých oxidů dusíku ve spalinách. Představuje producenty i metody, kterými lze vzniklé oxidy dusíku odstranit. V praktické části je zpracován návrh jednotky na odstranění NOx metodou SCR v provedení „Tail End …více
Abstract:
This diploma thesis describes the concept design of the flue gas denitrification unit using SCR in the "Tail End"option. Theoretical part describes the formation of nitrogen oxides, prevention of their production and reduction of already formed nitrogen oxides in flue gas. It represents producers and methods which can remove the nitrogen oxides. In the practical part is processed the NOx removal unit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Zbyszek Szeliga
  • Oponent: Rostislav Zbieg

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava