Theses 

Diagnostika dítěte s narušeným vývojem řeči – Bc. Eva Kalandrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Kalandrová

Diplomová práce

Diagnostika dítěte s narušeným vývojem řeči

Diagnostics of children with defective development of speech

Anotace: Diagnostika dítěte předškolního věku je velmi přínosná pro další vzdělávací cesty dítěte. Praxe nám potvrzuje, že u dětí před zahájením povinné školní docházky je velmi často diagnostikován narušený vývoj řeči tedy, že se stále více vyskytují deficity v řečových i v neřečových schopnostech. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. První tři kapitoly vymezují teoretický základ související s danou problematikou a poslední čtvrtá je věnována vlastnímu výzkumnému projektu. Teorie se zaměřuje na psychomotorický vývoj předškoláka, vymezení pojmu vývojová dysfázie a stimulace řeči se specificky narušeným vývojem řeči.Výzkumná část řeší diagnostiku předškolního dítěte v řečových i neřečových schopnostech.

Abstract: The diagnostics of a child at preschool age is very beneficial to a further education of a child. Practice confirms us that defective development of speech is diagnosed in pre-school children very often and it means that deficits in speech and non-speech abilities occur more and more. Diploma paper is divided into four chapters. The first three chapters deal with a theoretic part which is associated with this issue and the final chapter is dedicated to a personal research project. Theory is focused on psychomotor development of a pre-school child, definition of terms developmental dysphasia and speech stimulation with specific defective development of speech. Research considers diagnostics of a pre-school child in a speech and non-speech abilities.

Klíčová slova: Psychomotorika, kognitivní vývoj, socializace, školní zralost, vývojová dysfázie, diferenciální diagnostika, terapie, zraková a sluchová percepce, motorické dovednosti, myšlení, řeč, narušený vývoj. Psychomotor, cognitive development, socialization, school maturity, developmental dysphasia, differential diagnostics, therapy, visual and auditory perception, motoric abilities, cogitation, speech, defective development.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:55, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz