Theses 

Analýza a specifikace pracovního místa v podniku – Bc. Markéta Uhlíková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Markéta Uhlíková, DiS.

Diplomová práce

Analýza a specifikace pracovního místa v podniku

Analysis and specifikation working station in company

Anotace: V diplomové práci jsou řešeny otázky popisu pracovního místa a následné analýzy pracovního místa. Řízení lidských zdrojů má v současnosti velmi důležitou úlohu v samotném fungování a řízení firmy. Práce s lidmi představuje podstatnou část podnikových činností, neboť i dnes, kdy se procesy automatizují, dochází k řadě technických inovací a za lidi provádí práci stroje, je v určitých fázích výrobního procesu lidský faktor nenahraditelný. Cílem diplomové práce bude navrhnout, doporučit vhodná opatření, náměty a doporučení, k případnému zlepšení postupů a způsobů při vytváření a následné analýze vybraných pracovních míst v organizaci. Pro získání relevantních informací budou informace jednoznačně čerpány přímo z organizace, tzn. jednak pozorováním pracovních úkolů a pracovních postupů. Dále studium dokumentace, bude nahlíženo do interních přehledů, statistik a materiálů, které budou vyhodnoceny. Bude proveden výzkum mezi zaměstnanci, například dotazováním.

Abstract: In the diploma labour are solid questions of job describtion and subsequent job analysis. Human Resource Management hs very important role in operation and business management. Work with people represents substantial part of business activities, because even today, when the proces automate, there are numerous technical inovations and machines work instead of people, is in certain stages of manufacturing proces the human factor irreplaceable. The aim of the thesis will propose, recommend appropriate measures, suggestions and recommendations for possible improvement the procedures and ways by creation and subsequent analysis of selected jobs in the company. To obtain relevant information will be drawn directly from the organization, observation of work tasks and workflows. Than by document study, it will be seen in internal reports, statistics and materials, which will be evaluated. It will be conducted the research among employees, for example by questionng.

Klíčová slova: popis pracovního místa, pracovní role, obsah práce, pracovní postup, pracovní prostředí, analýza pracovního místa, pozorování, dotazník, postupový diagram

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Stýblo, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 01:53, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz