Theses 

EMOCIONÁLNÍ EMPATIE, ATTACHMENT A ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST U STUDENTŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ – David MAŇUR

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

David MAŇUR

Bakalářská práce

EMOCIONÁLNÍ EMPATIE, ATTACHMENT A ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST U STUDENTŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

Emotional empathy, attachment and life satisfaction of students in helping professions

Anotace: Bakalářská práce se zabývá emocionální empatií, vztahovou vazbou a životní spokojeností u studentů pomáhajících profesí. Za cíl si práce klade zjistit míru a souvislosti jednotlivých rozebíraných konstruktů, jimiž jsou emocionální empatie, vztahová vazba a životní spokojenost. Práce shrnuje dosavadní poznání o jednotlivých konstruktech v teoretické části. Ve výzkumu byl použit kvantitativní přístup. Výběrový soubor tvořili studenti vybraných oborů pomáhajících profesí Univerzity Palackého v Olomouci, Ostravské univerzity v Ostravě a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výzkum proběhl pomocí dotazníkového šetření v online prostředí metodami Škály emocionální empatie, škály Experiences in Close Relationships a Dotazníku životní spokojenosti. Výsledky ukazují určité souvislosti mezi životní spokojeností a dimenzemi vztahové vazby, dále jsme zjistili negativní souvislost mezi emocionální empatií a vztahovou vyhýbavostí.

Abstract: This Bachelor's thesis deals with emotional empathy, attachment and life satisfaction of students attending helping professions course. The target of this thesis is to acknowledge the amount and correlations among former mentioned constructs - emotional empathy, attachment and life satisfaction. The thesis summmarizes existing knowledge about each construct in the theoretical part. Quantitative approach was used during the research. The researched sample contained students attending helping professions courses at Palacký University in Olomouc, University of Ostrava and Tomas Bata University in Zlin. The research was accomplished with usage of an online questionnaire with methods of Emotional Empathy Scale, Experiences in Close Relationships Scale and Life Satisfaction Questionnaire. The results show certain correlations between life satisfaction and dimensions of attachment. A negative correlation between emotional empathy and attachment avoidance was discovered.

Klíčová slova: emocionální empatie, attachment, životní spokojenost, pomáhající profese

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=220632 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MAŇUR, David. EMOCIONÁLNÍ EMPATIE, ATTACHMENT A ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST U STUDENTŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:50, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz