Theses 

Dítě jako oběť sexuálních trestných činů – Mgr. Dominika Nogová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Dominika Nogová

Diplomová práce

Dítě jako oběť sexuálních trestných činů

Child as a Victim of Sex offenses

Anotace: Tato diplomová práce se věnuje vymezení trestných činů, jejichž obětí je dítě, se zaměřením na znásilnění, pohlavní zneužití, svádění k pohlavnímu styku a trestné činy související s pornografií, a dále na právní úpravu postavení oběti v zákoně 45/2013 Sb. V úvodu práce jsou nastíněny pojmy dítě, oběť a sexuální trestný čin. Práce pokračuje stručným historickým exkurzem a vymezením jednotlivých sexuálních trestných činů. Druhá polovina práce je věnována osobnostem oběti a pachatele sexuálních trestných činů a rozboru statistik. Cílem práce je objektivně zhodnotit současnou právní úpravu pomocí metody komparace odlišností postavení dítěte jako oběti od obětí dospělých, doplněnou úvahami de lege ferenda.

Abstract: Following thesis focuses on definition those criminal acts in which the victim is a child; with the emphasis on rape, sex abuse, sexual act inveiglement and criminal acts relating to pornography and last but not least to legislation of the victim ´s position in accordance with Law No. 45/2013 Coll. The introduction of the thesis outlines further expressions – child, victim and sexually related criminal act. Onward it continues with a brief historical excursus and single sexually related criminal acts. The second half of the work pays attention to victims ‘and sexual crimes perpetrators ´personalities and statistics analysis. The aim of the work is to give an unbiased look into current legislation by means of the comparative method in which positions of the child victims and adult victims are distinguished, supplemented by de lege ferenda advisement.

Klíčová slova: Dítě, Oběť, Sexuální trestný čin, Mravnostní delikty, Znásilnění, Pohlavní zneužívání, Pornografie, Svádění k pohlavnímu styku, Pomoc obětem, Statistické údaje, Child, Victim, Sexually related criminal act, Immoral offence, Rape, Sexual abuse, Pornography, Sexual intercourse inveiglement, Statistic data, Victim support

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 06:54, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz