Bc. Ivana Ottenschlägerová

Master's thesis

Role krizového managementu při řešení průmyslových havárií v urbanizovaných oblastech

The role of crisis management in dealing with industrial accidents in urbanized areas
Abstract:
Lidská společnost je od svých počátků vystavována vlivu mimořádných událostí, které v různém rozsahu a intenzitě ohrožují zdraví, životy a majetek. Původně se jednalo o přírodní pohromy, mezi které lze zařadit zemětřesení, povodně, hurikány apod., s technickým rozvojem však přicházejí mimořádné události antropogenní – průmyslové havárie spojené s výbuchy, požáry, úniky toxických látek a radiace, velké …more
Abstract:
Since its beginnings, human society has been exposed to extraordinary events that threaten health, lives and property to varying degrees and intensities. Initially, these were natural disasters, including earthquakes, floods, hurricanes, etc. However, with technical developments are coming anthropogenic emergencies - industrial accidents involving explosions, fires, releases of toxic substances and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní